Nghiên cứu Kinh tế phát triển cùng lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế

0
1099

Kinh tế phát triển là môn khoa học nghiên cứu và thực hành các vấn đề của kinh tế học trong điều kiện của các nước đang phát triển. Hãy cùng nghiên cứu vấn đề này qua học phần Kinh tế phát triển cùng lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế cùng PGS.TS Phan Thế Công.

Nghiên cứu Kinh tế phát triển cùng lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế
                  Nghiên cứu Kinh tế phát triển cùng lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế

Mục tiêu học phần

Học phần Kinh tế phát triển có nhiệm vụ chủ yếu là trang bị các kiến thức cơ bản về kinh tế học trong điều kiện cụ thể của các nước đang phát triển, tổng kết và nghiên cứu những cách thức để tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững với mục đích chuyển nền kinh tế từ trình độ phát triển thấp lên trình độ phát triển cao hơn gắn với sự công bằng xã hội.

Các phạm trù cơ bản của môn học như tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, các thước đo sự tăng trưởng kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế. Phân tích các nguồn lực để phát triển kinh tế như vốn, tài nguyên, lao động và khoa học công nghệ,vấn đề nghèo đói, phân phối thu  nhập và mất công bằng xã hội, các chính sách tài chính- tiền tệ, ngoại thương, đầu tư và nợ nước ngoài.

Hoàn thành học phần, người học phải đạt được:

  • Hiểu được các yếu tố nguồn lực sử dụng trong quá trình phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển hiện nay
  • Vận dụng những kiến thức cơ bản ở phần 5 và 6 để phân tích và đánh giá ba khía cạnh của phát triển kinh tế thông qua một số mô hình kinh tế.
  • Phân tích và đánh giá, xây dựng những vấn đề chiến lược và sách lược trong phân phối thu nhâp và phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại.  của các nước đang phát triển hiện nay.
Mục tiêu của học phần này nhằm phát triển khả năng của người học
              Mục tiêu của học phần này nhằm phát triển khả năng của người học

Nội dung học phần

Học viên lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế sẽ cùng PGS.TS Phan Thế Công tìm hiểu và phân tích các khía cạnh của vấn đề phát triển kinh tế, chi tiết gồm 7 nội dung:

  1. Giới thiệu môn học.
  2. Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế.
  3. Tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
  4. Phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội cho con người.
  5. Nguồn vốn với phát triển kinh tế.
  6. Nguồn lao động với phát triển kinh tế.
  7. Ngoại thương với phát triển kinh tế.
Nội dung học phần chi tiết
                                       Nội dung học phần chi tiết

Buổi học đã diễn ra trong tinh thần sôi nổi, nhiệt tình xây dựng bài học và thảo luận của các học viên.

Mọi thông tin về các khóa học Thạc sĩ Quản lý kinh tế xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0934 552 189