Học viên MBA trường Công nghệ Đông Á học gì tuần qua?

0
791

Ngày 16/6 vừa qua, Tiến sĩ Đặng Hương Giang đã hướng dẫn lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) trường Đại học Công nghệ Đông Á tìm hiểu học phần Quản trị tài chính một học phần rất quan trọng đối với một nhà quản trị trong tương lai. Học viên vô cùng hứng thú với môn học này.

Học viên MBA tìm hiểu học phần quản trị tài chính
                        Học viên MBA tìm hiểu học phần quản trị tài chính

Mục tiêu học phần

Khóa học mang lại cho học viên:

 • Các kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính cho nhà Quản trị doanh nghiệp với 04 nội dung:

(1) Quản trị tài sản nguồn vốn của doanh nghiệp;

(2) Quản trị dự án đầu tư;

(3) Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp;

(4) Định giá doanh nghiệp.

 • Trải nghiệm thực tế áp dụng kỹ năng của một nhà quản trị tài chính thông qua các tình huống thảo luận, bài tập.
 • Mở rộng cơ hội trở thành Chuyên gia Tài chính,  Giám đốc tài chính , Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp.
Học phần mang đến cho học viên nhiều kiến thức chuyên ngành bổ ích
            Học phần mang đến cho học viên nhiều kiến thức chuyên ngành bổ ích

Nội dung học phần

Học viên lớp MBA sẽ được cung cấp đầy đủ nội dung về học phần Quản trị tài chính với 4 chuyên đề rõ ràng:

Chuyên đề 1: Định giá tài sản tài chính

 • Giá trị thời gian của tiền
 • Định giá trái phiếu
 • Định giá cổ phiếu

Chuyên đề 2: Quản trị tài chính dự án đầu tư

 • Tổng quan về dự án đầu tư
 • Xác định dòng tiền dự án đầu tư
 • Các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư
 • Một số trường hợp đặc biệt trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

Chuyên đề 3: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

 • Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Phân tích tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 4: Định giá doanh nghiệp

 • Cơ sở, mục đích định giá doanh nghiệp
 • Phương pháp định giá doanh nghiệp
Học viên rất hào hứng tìm hiểu học phần
                                  Học viên rất hào hứng tìm hiểu học phần

Đối với một công ty, doanh nghiệp thì việc quản trị tài chính liên quan mật thiết đến sự sinh tồn và phát triển của công ty. Kiến thức về tài chính giúp người học hình dung thật rõ ràng về công việc thực tai. Học viên cũng thể hiện sự quan tâm, hào hứng khi giảng viên yêu cầu đưa ra ý kiến, bàn luận về chủ đề cụ thể.