Cùng lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế nâng cao kỹ năng phân tích chính sách kinh tế

0
1169

Ngày 2/11 vừa qua, dưới sự giảng dạy tận tình của TS. Mai Đình Lâm, học viên lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế trường Đại học Trưng Vương đã có những giờ học sôi nổi trong học phân Phân tích chính sách kinh tế. Buổi học mang đến những kiến thức gì? Mời bạn theo dõi ngay sau đây.

Lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế nâng cao kỹ năng phân tích chính sách kinh tế
           Lớp Thạc sĩ quản lý kinh tế nâng cao kỹ năng phân tích chính sách kinh tế

Mục tiêu học phần

Chính sách kinh tế có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế ­ xã hội. Nếu các chính sách kinh tế ­ xã hội phù hợp với   các quy luật khách quan sẽ  có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế và các  mặt khác của đời sống xã hội.

Học phần tập trung giải quyết những vấn đề chung có tính phương pháp luận của phân tích chính sách kinh tế như: Chính sách tài khóa, Chính sách tiền tệ, Chính sách thu nhập, Chính sách kinh tế đối ngoại,…

Về kiến thức

+ Người học nắm được các kỹ năng phân tích chính sách phát triển kinh tế xã hội;

+ Người học có khả năng phân tích và hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội;

+ Người học biết vận dụng kiến thức của môn học để phân tích các chính sách kinh tế – xã hội nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định quản lý, hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Học phần mang đến kỹ năng phân tích cần thiết cho học viên khi áp dụng vào công việc
Học phần mang đến kỹ năng phân tích cần thiết cho học viên khi áp dụng vào công việc

Về kỹ năng

+ Người học có thể nhận thức đúng và đủ về các chính sách. Hoạt động nhận thức ấy bắt nguồn từ sự phân tích một cách sâu sắc nguyên nhân, hậu quả và những vấn đề đặt ra khi thực hiện một chính sách hay chương trình phát triển.

+ Thông qua làm việc nhóm, người học có kỹ năng tự nghiên cứu độc lập và tổ chức, phối hợp làm việc nhóm trong tìm kiếm tri thức, thông tin liên quan đến môn học và tư duy phân tích giải quyết các vấn đề liên quan đến các chính sách phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Nội dung học phần

Học phần Phân tích chính sách kinh tế có 3 chuyên đề, và tập trung vào các tình huống thực tế:

Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về phân tích chính sách kinh tế

  • Chính sách kinh tế
  • Phân tích chính sách kinh tế

Chuyên đề 2: Phân tích một số chính sách kinh tế cụ thể

  • Chính sách tài khóa.
  • Chính sách tiền tệ.
  • Chính sách thu nhập.
  • Chính sách kinh tế đối ngoại.
  • Phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

Chuyên đề 3: Liên hệ thực tế

Học viên giải quyết các tình huống kinh tế thực tế
Học viên giải quyết các tình huống kinh tế thực tế

>>> Xem thêm: Chương trình học thạc sĩ quản lý kinh tế trường đại học Trưng Vương