Các chuyên ngành thuộc quản trị kinh doanh

0
1557

Quản trị kinh doanh là một khoa của trường đại học hiện nay trong khoa này còn có nhiều ngành khách nhau. Hôm nay mình sẽ liệt kê các chuyên ngành thuộc quản trị kinh doanh hiện nay. Quản trị kinh doanh được chia ra các chuyên ngành khác nhau:

Quản trị kinh doanh thương mại

Phòng học cao học quản trị kinh doanh với đầy đủ trang thiết bị
Phòng học quản trị kinh doanh thương mại quản trị kinh doanh đại học Trưng Vương

Quản trị kinh doanh thương mại là một ngành thuộc quản trị kinh doanh chiếm tỷ lệ người học cao nhất. Đây là một ngành đang hót hiện nay

Mục tiêu đào tạo của ngành quản trị kinh doanh thương mại: Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh thương mại, có kiến thức, hiểu biết về quy luật vận động kinh tế.

Nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các công ty, tổng công ty thương mại, các doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu và có thể làm giảng viên trong ở các trường đại học

Thương mại cuốc tế.

Mục tiêu của ngành thương mại quốc tế: Đào tạo cử nhân thương mại quốc tế, có tư duy kinh tế tổng hợp và quản trị kinh doanh ngoại thương, hiểu được các quy luật vận động của thị trường thế giới và khu vực, tôn trọng hiến pháp và pháp luật. Trên cơ sở đó, có khả năng áp dụng vào thực tiễn quản trị và kinh doanh ngoại thương ở nước ta trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các công ty, tổng công ty thương mại, xuất nhập khẩu.

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Mục tiêu của ngành quản trị kinh doanh tổng hợp: Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp được kiến thức về kinh tế, kinh doanh. Có sự hiểu biết sâu rộng về quản trị kinh doanh, có khả năng sử dụng máy tính, ngoại ngữ trong công việc.

Nghề nghiệp: Cạc bạn tốt nghiệp có thể làm việc tại văn phòng tổng hợ, trợ lý giám đốc của các công ty trong và ngoài nước.

Quản trị chất lượng

Mục tiêu: Đào tạo cử nhân quản trị chất lượng có kiến thức về quản trị kinh doanh. Quản lý chất lượng sản phẩm ở doanh nghiệp. Đưa ra các biện pháp đảm bảo chất lượng đồng bộ hóa của doanh nghiệp.

Nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác quản lý chất lượng ở phạm vi quản lý nhà nước hoặc công ty.

Quản trị nhân lực của quản trị kinh doanh

Đào tạo cử nhân có kiến thức cơ bản về quản lý con người trong sản xuất kinh doanh, những kỹ năng kỹ xảo nhất định về quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp để đạt được hiệu quả cao nhất.

Nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ra trường quản lý nhân lực của các doanh nghiệp.

Trên là tổng hợp một số các chuyên ngành thuộc quản trị kinh doanh phổ biến hiện nay. Ngoài ra trong còn có một sô các ngành khác như: Marketing, Luật kinh doanh….