Viện Quản Trị Tài Chính AFC,
Tầng 1, Tòa nhà NO6B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

+84 4 6282 7682
smartrain@afc.com.vn

Công nghệ thông tin

  1. Mục tiêu
  2. Đối tượng
  3. Thông tin tuyển sinh
  4. Khung đào tạo
  5. Liên hệ
Mục tiêu: Đào tạo ra các cử nhân ngành công nghệ thông tin
Đối tượng: Các công dân trên 18 tuổi đã tốt nghiệp THPT
Thông tin tuyển sinh: Tuyển sinh hàng năm vào tháng 3 5 7 9
Khung đào tạo:
Năm thứ nhất: Các môn đại cương
Năm thứ hai: Các môn cơ sở
Năm thứ ba: Các môn chuyên ngành
Năm thứ tư: Thực tập và tốt nghiệp
Liên hệ:
AFC Việt Nam
+84 4 6282 7682
+1 (555) 564 9354
Viện Quản Trị Tài Chính AFC
Tầng 1, Tòa nhà NO6B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.